รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ทวี นาใจคง (แมน)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 11
อีเมล์ : pongthavee@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสมเด็จ
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 150 ม.10 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 ก.ค. 2563,14:07 น.   หมายเลขไอพี : 110.78.181.71


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล