ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 เม.ย. 64 ถึง 28 เม.ย. 64 รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ตำบลบางทรายใหญ่   อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร

                               ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564  ทางระบบออนไลน์

                                                 ระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2564

*** ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1***

รับจำนวน 6 ห้องเรียน 240 คน  แผนการเรียนที่เปิดสอน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์           4 ห้อง

ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น             1 ห้อง

ห้องเรียนภาษาจีน                1 ห้อง

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. ปพ.1 หรือวุฒิการศึกษาระบุผลการเรียนเฉลี่ยระดับชั้น ป.4 - 6

2. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 รูป

3. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา

4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา

5. สูติบัตรนักเรียน

หมายเหตุ *เอกสารนำมาในวันรายงาน/มอบตัว


*** ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4***

รับจำนวน 6 ห้องเรียน 240 คน แผนการเรียนที่เปิดสอน

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์      2 ห้อง

แผนการเรียน ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น                   1 ห้อง

แผนการเรียน ศิลป์-ภาษาจีน                      1 ห้อง

แผนการเรียน ศิลป์-คอมพิวเตอร์                 1 ห้อง

แผนการเรียน ศิลป์-เกษตร-คหกรรม             1 ห้อง

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. ปพ.1 หรือวุฒิการศึกษาระบุผลการเรียนเฉลี่ย ระดับชั้น ม.1-3

2. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา

4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา

5. สูติบัตรนักเรียน

หมายเหตุ  1. เอกสารนำมาในวันรายงานตัวและมอบตัว

              2. ผู้สมัครแผนการเรียน วิทย์ - คณิต ต้องมีผลการ เรียนกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ และ  
                  วิทยาศาสตร์ ไม่ น้อยกว่า
2.00


                                                                     ***การสมัคร***

                    สมัครผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  http://www.mukdawit.ac.th
                                                      ระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2564


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน      : วันที่ 11 เพฤษภาคม  2564

http://www.mukdawit.ac.th

                                                   

                                                      รายงานตัวและมอบตัว  

                                               
                                         ณ หอประชุมโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รายงานตัวเวลา 09.00 – 12.00 น. 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  รายงานตัวเวลา 09.00 – 12.00 น.                 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 137 หมู่ 3 ตําบลบางทรายใหญ่ อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
                                          โทร. 042-049785   E-mail: mukdawit@hotmail.com

                    เว็บไซต์ http://www.mukdawit.ac.th     Facebook Page :  โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล

                                                              งานแนะแนว : 089-845-8489งานรับสมัครนักเรียน โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล