ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง     :       โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  ตั้งอยู่เลขที่  137   หมู่  3  ถนนชยางกูร  ตำบลบางทรายใหญ่ 
                   อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  รหัสไปรษณีย์    49000 
                   โทรศัพท์  042-049785   โทรสาร  042-049786  

E-mail    :     mw@
mukdawit.ac.th
Website  :     http://www.mukdawit.ac.th
 เนื้อที่     :     23 ไร่  46  ตารางวา   
หลักสูตร  :     เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
รหัสโรงเรียน 10 หลัก  1049730254
รหัส Smis 8 หลัก       :  49012008
รหัส Obec 6 หลัก      730254
เขตพื้นที่บริการ  :   จำนวน 13  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
                                    1. บ้านบางทรายใหญ่ หมู่ที่ 1, 2 และ 13  
                                    2. บ้านโคกสูง หมู่ 3
                                    3. บ้านดอนม่วย หมู่ 4 
                                    4. บ้านหนองแอก หมู่ที่ 5, 12
                                     5. บ้านโนนสว่าง หมู่ 10 
                                    6. บ้านหนองหอย หมู่ 6 , 11 
                                    7. บ้านป่าหวาย หมู่ 8 
                                    8. บ้านคำผักหนอก  หมู่ 7  
                                    9. และบ้านสงเปือย หมู่ 9

ประวัติโรงเรียน 

                        โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  ตั้งอยู่เลขที่  137   หมู่ 3   บ้านโคกสูง   ตำบลบางทรายใหญ่   อำเภอ เมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร   เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร    เริ่มเปิดรับนักเรียนและทำการสอนครั้งแรก  เมื่อปีการศึกษา  2535 โดยจัดตั้ง  เป็นสาขาของโรงเรียนของนวมินทราชูทิศ อีสาน   ต่อมาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2536  กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษาได้ประกาศ จัดตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาลและเป็นเอกเทศ  ตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข 44046 เนื้อที่  21 ไร่  1 งาน 18  ตารางวา    ซึ่งเดิมเป็นที่ดินของนายฮู้ – นางทองบุ่น  บำรุงสวัสดิ์   อดีตครูใหญ่โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่  โดยยกให้เป็นที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา  ให้อยู่ในความดูแลของ โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ    ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ยินยอมให้กรมสามัญศึกษาใช้เป็นที่ จัดตั้งโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล  สังกัดกรมสามัญศึกษา  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ให้มาดำเนินการ ก่อสร้างอาคารเรียน  ปรับปรุงพื้นที่และจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ ให้ดำเนินการครั้งแรก   จำนวน 11,602,069 บาท เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2536    ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553  โรงเรียนได้จัดซื้อที่ดินที่ติดกับรั้วโรงเรียนทางด้านทิศตะวันออก ตามโฉนดที่ดิน 33614  เลขที่ดิน 71  จำนวน 1 ไร่ 3 งาน  28 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินของนางมี   โทนแก้ว เป็นจำนวน 1,800,000  บาท  โดยได้รับเงินสนับสนุนจากการระดมทรัพยากรของคณะกรรมการสถานศึกษา  ศิษย์เก่า ชุมชน  เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จึงกลายเป็นโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลในปัจจุบัน