วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
                                        
วิสัยทัศน์   

          “มุ่งมั่น พัฒนา สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล”

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
          เอกลักษณ์ :  “โรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน”
          อัตลักษณ์  :  “โรงเรียนสะอาด นักเรียนมารยาทงาม”

สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
            ความพร้อมเพรียงของหมู่ เป็นเหตุแห่งสุข