วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
                                        
วิสัยทัศน์   

          “มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม พัฒนาครูมืออาชีพ  สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานของความเป็นไทย”

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
          เอกลักษณ์ :  “เป็นเลิศทางภาษา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี  โรงเรียนดีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”
          อัตลักษณ์  :  “โรงเรียนสะอาด นักเรียนดี มีคุณธรรม”

สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
          ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุข