พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ  (Mission)
          1.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
          2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีศักยภาพเป็นพลโลก และมีทักษะในศตวรรษที่ 21
          3.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
          4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
          5.  พัฒนาสภาพแวดล้อม  อาคารสถานที่และสื่อเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพในระดับสากล

เป้าประสงค์ (Purpose)
            1. หลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
            2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   มีศักยภาพเป็นพลโลกและทักษะในศตวรรษที่ 21
            3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
                4. มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีคุณภาพ
                5. สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่และสื่อเทคโนโลยีมีคุณภาพในระดับสากล