หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

++ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เปิดทำการสอน  2 หลักสูตร++
     1. หลักสูตร วิทยาศาตร์-คณิตศาสร์
     2. หลักสูตรทั่วไป

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++ช้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เปิดสอน   4 หลักสูตร++
     1. หลักสูตร วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
     2. หลักสูตรภาษาจีน
     3. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
     4. หลักสูตรคอมพิวเตอร์