หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

++ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เปิดทำการสอน  4 หลักสูตร ดังนี้
     1. หลักสูตร วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
     2. หลักสูตรทั่วไป
     3. หลักสูตรภาษาจีน
     4. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เปิดทำการสอน  5 หลักสูตร ดังนี้
     1. หลักสูตร วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
     2. หลักสูตรภาษาจีน
     3. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
     4. หลักสูตรคอมพิวเตอร์
     5. หลักสูตรเกษตรกรรม-คหกรรม