ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานแผนงานและสารสนเทศ
>แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปี2564-2566 (3 ปี) 34
>แผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 36
>โครงการ 4 กลุ่มงาน ปี 2565 49
>งบประมาณโครงการ 4 กลุ่มงาน ปีการศึกษา 2565 41
โครงสร้างบริหารงาน 4 กลุ่ม ปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.3 KB 36
บันทึกข้อความ ขอใช้เงินโครงการอื่น ๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.99 KB 36
บันทึกข้อความขอใช้เงินงบกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.98 KB 109
บันทึกข้อความขอซื้อตามโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.99 KB 115
เอกสารขอเปลี่ยนแปลงรายการซื้อของโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 36.48 KB 108
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.81 KB 32
แบบบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42.68 KB 116
งานนิเทศการจัดการเรียนการสอน
แบบฟอร์มรายงานการเรียนการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 241 KB 107
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 63.05 KB 104
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 415 KB 131
แบบฟอร์มกำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 362.5 KB 125
งานวัดผลประเมินผล
ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 651.44 KB 32
คู่มือการใช้โปรแกรม SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 885.49 KB 36
แบบแจ้งรายชื่อนร หมดสิทธิ์สอบ วผ.02 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85 KB 33
แบบคำร้องขอเข้าสอบกรณีพิเศษ วผ.01 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.76 KB 32
บันทึกข้อความขอสอบนอกตาราง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.51 KB 33
งานบริหารงานบุคคล
แบบประเมินตนเองตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 258.71 KB 32
แบบฟอร์ม แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2565 (ID Plan) Word Document ขนาดไฟล์ 154.55 KB 32
งานการเงินและบัญชี
แบบฟอร์ม สัญญาการยืมเงิน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 33
งานอนามัยโรงเรียน
คู่มืองานอนามัยโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.08 KB 33