คณะผู้บริหาร

นายวิษณุกร จันทรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพรชัย ทวีโคตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายคำแถน สุคำภา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทิวากร บุญใหญ่
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มงบประมาณ

นางสาวอำนวยพร เมืองโคตร
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มวิชาการ

นางยุภาวรรณ ใสดี
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายอรรฆเดช อาจวิชัย
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มการบริหารทั่วไป