คณะผู้บริหาร

นายกาญจน์ธนัศฐ์ เติมเกษมศานติ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพรชัย ทวีโคตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายคำแถน สุคำภา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทิวากร บุญใหญ่
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

นางสาวอำนวยพร เมืองโคตร
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางยุภาวรรณ ใสดี
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายอรรฆเดช อาจวิชัย
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานทั่วไป