ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหมาย กุโบลา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2537-พ.ศ.2540
ชื่อ-นามสกุล : นายเสวก กลางประพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2540- พ.ศ. 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายชาตรี ประดุจชนม์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายส่งเสริม เมืองฮาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพงษ์ รัตนวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน