ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหมาย กุโบลา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2537-พ.ศ.2540
ชื่อ-นามสกุล : นายเสวก กลางประพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2540- พ.ศ. 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายชาตรี ประดุจชนม์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายส่งเสริม เมืองฮาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560
ชื่อ-นามสกุล : นางพัทธนันท์ แก้ววิเศษ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2564
ชื่อ-นามสกุล : นายกาญจน์ธนัศฐ์ เติมเกษมศานติ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2564 - 2565
ชื่อ-นามสกุล : นายวิษณุกร จันทรา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ตุลาคม 2565-ปัจจุบัน