กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวนิดา ชูคำสัตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายทิวากร บุญใหญ่
ครู คศ.3

นางศิริลักษณ์ สายเชื้อ
ครู คศ.3

นางยุภาวรรณ ใสดี
ครู คศ.3

นางลัคน์สิริ ภัทรกุลวิศาล
ครู คศ.3

นางวนิดา เที่ยงวงษ์
ครู คศ.3

นางสาวธิดารัตน์ สีหะเกรียงไกร
ครูผู้ช่วย