กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางยุภาวรรณ ใสดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศิริลักษณ์ สายเชื้อ
ครู คศ.3

นายทิวากร บุญใหญ่
ครู คศ.3

นางวนิดา ชูคำสัตย์
ครู คศ.3

นางวนิดา เที่ยงวงษ์
ครู คศ.3

นางวิจิตรา เสียงเสนาะ
ครู คศ.2

นางสาวศรัญญา คำจวนจันทร์
ครู คศ.3