กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสายสมร อาจวิชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนิตยา สีหะมงคล
ครู คศ.3

นางงามตา กฤตาคม
ครู คศ.3

นางสาวณัฐณิชา หนูพันธ์
ครู คศ.3

นางสุรัตน์ดาวัลย์ ทองเพิ่ม
ครู คศ.2

นายจักรพงษ์ ตาลศรี
ครู คศ.2

นายบดี ทะนอก
ครู คศ.1

นายชารีพ นาโสก
ครูผู้ช่วย