กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวณัฐณิชา หนูพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวณธภัค ไชยสินภัทร
ครู คศ.3

นางนิตยา สีหะมงคล
ครู คศ.3

นางงามตา กฤตาคม
ครู คศ.3

นางสายสมร อาจวิชัย
ครู คศ.3

นางสุรัตน์ดาวัลย์ ทองเพิ่ม
ครู คศ.2

นางมณีวรรณ อาจวิชัย
ครู คศ.3

นายจักรพงษ์ ตาลศรี
ครู คศ.2