กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววรรณภา วังคะฮาต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมินตรา คำปาน
ครู คศ.3

นางสาวจีราทิพย์ คำแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวรุ่งทิวา สุวรรณไตรย์
ครู คศ.2

นางสาวสุภาวดี สุวรรณไตรย์
ครู คศ.2

นางอรไท ม่อมพะเนาว์
ครู คศ.2

นางสาวสุวา จำรูญ
ครู คศ.2

นายสุรสิทธิ์ ว่องไว
ครู คศ.2

นางสาวพิมพ์ชนก ธนสีลังกูร
ครู คศ.1

นางเทียนทิพย์ วรรณพันธ์
ครู คศ.1

นางสาววัชชิรญา มิระสิงห์
ครูผู้ช่วย

นายสุวรรณ อนัน
พนักงานราชการ