กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรุ่งทิวา สุวรรณไตรย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมินตรา คำปาน
ครู คศ.3

นางสาวจีราทิพย์ คำแก้ว
ครู คศ.2

นางวรรณภา วังคะฮาต
ครู คศ.3

นายวิชาญ วาปี
ครู คศ.3

นางอรไท ม่อมพะเนาว์
ครู คศ.2

นางสาวสุวา จำรูญ
ครู คศ.2

นายสุรสิทธิ์ ว่องไว
ครู คศ.2

นางสาวกฤษติญา โชคสวัสดิ์นุกูล
ครู คศ.2

นางสาวพิมพ์ชนก ธนสีลังกูร
ครู คศ.2

นางเทียนทิพย์ วรรณพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวสุภาวดี สุวรรณไตรย์
ครู คศ.2

นายสุวรรณ อนัน
พนักงานราชการ