กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางยุวดี สุวรรณไตรย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายไชยรักษ์ ทองขันธ์
ครู คศ.2

นางสาวแสงดาว โชติผาด
ครู คศ.2

นางสาวปริศนา สุขเกษม
ครู คศ.2

นายสราวุธ มาห้างหว้า
ครู คศ.1

นางสาวศิรินุช ปัททุม
ครู คศ.1

นางสาวปรียานุช สารีมูล
ครู คศ.1

นางสาวสุรีย์พร โพธิ์ไทรย์
ครู คศ.1

นางสาวพุทธชาติ ราชิวงศ์
พนักงานราชการ