กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายดิเรก เชียงทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวีระทูรย์ จำปา
ครู คศ.1

นายสุรชัย คำพิลา
พนักงานราชการ