กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายดิเรก เชียงทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรชัย คำพิลา
พนักงานราชการ