กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชัชชัย อาจวิชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปริวรรต ไวสู้ศึก
ครู คศ.2