กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสิเนหา วังคะฮาต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชัชชัย อาจวิชัย
ครู คศ.2

นายปริวรรต ไวสู้ศึก
ครู คศ.2

นางสาวกัญยาณี พรมดี
พนักงานราชการ