กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอรรฆเดช อาจวิชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวธัญญรัตน์ แสนคำ
ครู คศ.3