กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางขวัญใจ ศรีประสงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวธัญญรัตน์ แสนคำ
ครู คศ.3

นายอรรฆเดช อาจวิชัย
ครู คศ.3