กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิลากร วังคะฮาต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอำนวยพร เมืองโคตร
ครู คศ.3

นางละไม พันธุ์จ้อย
ครู คศ.3

นางหนูรัก กงกาหน
ครู คศ.3

นางสาวจามจุรี ทีเก่ง
ครู คศ.2

นางสมหทัย อาจวิชัย
ครู คศ.2

นางสาวชุติมา ชัยนา
ครู คศ.1

นางสาวอภิญญา สิมสาร
ครู คศ.1

นายชาญวิทย์ วามะลุน
ครูผู้ช่วย

นายทนงศักดิ์ ดวงหม่อง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวซาโอริ มุราคามิ
ครูอาสาสมัคร องค์การ JICA