กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางละไม พันธุ์จ้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอำนวยพร เมืองโคตร
ครู คศ.3

นางหนูรัก กงกาหน
ครู คศ.3

นางสาวพิลากร วังคะฮาต
ครู คศ.2

นางสาวจามจุรี ทีเก่ง
ครู คศ.2

นางสาวสมหทัย พรหมทัตโต
ครู คศ.1

นางสาวชุติมา ชัยนา
ครู คศ.1

นางสาวอภิญญา สิมสาร
ครู คศ.1