คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายใส โทนแก้ว
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโอภาสวีรคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ผู้แทนจาก : วัดแจ้ง
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิสิฐศีลคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ผู้แทนจาก : วัดศรีสะอาด
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล โภคสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : องค์กรอิสระ
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย อรรคศรี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายแสวง โทนสิมมา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : เรือตรีสุเทพ โพล้งอยู่
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภัทนี พิศิษฐอรรถการ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการ รพสต.บางทรายใหญ่
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรัตน์ ธนรัตนรุ่งเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชิราวุธ โสภาลุน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนจาก : เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ เนาคำแพง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนจาก : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านบางทรายใหญ่
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยุภา โทนแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร ชุมศรี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอำนวยพร เมืองโคตร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : ครู โรงเรียนมุกดาวิทยนุกูล
ชื่อ-นามสกุล : นายวิษณุกร จันทรา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล